Tuesday, February 12, 2013

KHOPA...

खोपा - बहीणाबाई चौधरी

अरे खोप्यामधी खोपा
सुगरनीचा चांगला
देखा पिलासाठी तिनं
झोका झाडाले टांगला..

पिलं निजले खोप्यात
जसा झूलता बंगला
तिचा पिलामधि जीव
जीव झाडाले टांगला..!

No comments:

Post a Comment